Návštěvní řád
I. Vstup na koupaliště   
 • Koupaliště je otevřeno v letní sezoně. Provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody a vzduchu.
 • Vstup do celého areálu koupaliště je povolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště.
 • Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí jeho uzavřením. Denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání. Bez platné vstupenky bude návštěvník vykázán z areálu koupaliště.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje tomuto provoznímu řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště.
 • Dětem mladším 10 let je návštěva celého areálu koupaliště povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. (za děti mladších 15-ti let používající veškeré herní vybavení ručí rodiče-doprovod)
 • Při plném obsazení koupaliště je může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek, než se koupaliště uvolní.
II. Provozní pokyny pro návštěvníky   
 • Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi, popřípadě v pokladně.
 • Návštěvníci jsou povinni užívat čistý a slušný koupací oděv a dodržovat zásady hygieny.
 • V zájmu vlastní bezpečnosti jsou neplavci nebo méně zdatní plavci povinni koupat se jen v prostorách vyhrazených pro neplavce a dbát pokynů plavčíka.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště, zbytečně neplýtvat vodou. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení koupaliště nebo majetku ostatních návštěvníků.
 • Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat se tak uklouznutí a upadnutí, popř. úrazu. Provozovatel koupaliště nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svojí neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících.
 • Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, zůstávat na koupališti a používat jeho zařízení mimo tuto dobu není dovoleno.
 • S přáním a stížnostmi týkajícími se provozu nebo zaměstnanců koupaliště se návštěvníci obrací na vedoucího koupaliště nebo na vedení provozovatele.
 • Majitelé psů jsou plně odpovědni za chování psů a veškeré způsobené škody a újmy na zdraví návštěvníků koupaliště hradí na své náklady.
 • Vstupovat na koupaliště s jízdními koly je povoleno, za ztrátu ev. případné poškození provozovatel neručí.
III. Na koupališti je zakázáno   
 • Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid ostatních.
 • Volat o pomoc bez vážné příčiny.
 • Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu bazénu (vzhledem k nebezpečí úrazu) a skákat do vody mimo místa vyhrazená.
 • Vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými tabulkami a páskami.
 • Svévolně znečišťovat vodu i ostatní prostory koupaliště (praní prádla apod.).
 • Kouřit ve všech budovách, uzavřených prostorách, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví, v prostorách koupaliště odkládat skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Zdržovat se v kabinách mimo nezbytně nutnou dobu k převléknutí.
 • Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou apod. mimo místa k tomu vyhrazená.
 • Neoprávněně používat záchranných předmětů první pomoci.
 • Používat v koupališti netypizovaných plovacích kol.
 • Na koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem např. hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt nakažlivé nemoci v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován, osobám zahmyzeným a opilým.
IV. Vyloučení z návštěvy   
 • Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka (vedoucího koupaliště, plavčíka apod.), vstoupí do prostor návštěvníkům nepřístupným, opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li v takových případech návštěvník koupaliště na vyzvání, je pracovník koupaliště povinen rušitele vyvést, popřípadě požádat o pomoc Policii.
V. Důležitá telefonní čísla   
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
VI. Závěrečná ustanovení   
 • Pro poskytnutí první pomo pomoci při úrazech, poranění či nevolnosti je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci. (pokladna)
 • Poškození nebo rozkrádání majetku koupaliště je trestné podle příslušných předpisů o ochraně majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů.
 • Za znečištění vody a svévolné poškozené zařízení koupaliště bude od viníka požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.
 • Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky (tito jsou povinni ve vlastním zájmu se s ním seznámit). V případě nedodržování tohoto provozního řádu bude viník vykázán z areálu koupaliště.
Provozní řád
koupaliště Dolní Bukovina – nádrž určená ke koupání

Provozní řád je vypracovaný dle zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Název koupaliště: koupaliště Dolní Bukovina
Provozovatel: Jan Hasala, IČO 62455940
Telefon 604 289 053
Provozní doba: 08:00 – 19:00,
zahájení a ukončení ročního provozu bude nahlášeno příslušné KHS
Umístění: Vlastní betónová vana vodní nádrže na pozemku
parc. č. 107/8 k.ú. Horní Bukovina
I. Areál koupaliště   
Stánky s občerstvením
Tři prodejní stánky s oddělenou přípravnou jídel. Stánky jsou pronajaty samostatným provozovatelům.
Technická budova
Slouží k uskladnění chemikálií – větraný prostor. Z bezpečnostního důvodu je stále uzamčena.
Plavecký bazén se skokanským můstkem
rozměry – 100 x 90 m
hloubka – 0 až 3 m
Sanitární zařízení:
Venkovní sprchy
3 sprchy jsou rozmístěny podél bazénu.
Vnitřní sprchy
V nových buňkách jsou umístěny 4 sprchové kouty s teplou vodou.
Toalety
7 dámských WC, 5 pánských WC a 8 pisoárů.
Odpočinková plocha
Odpočinková plocha se nachází podél obou stran bazénu, tvoří jí trávník, který je pravidelně sečen.
II. Čištění bazénu, úprava vody a úklid areálu koupaliště   
1. Čištění bazénu
Mechanické čištění se dle potřeby se provádí koštětem, před provozem a během provozu se z vody odstraňují nečistoty sítem na násadě.
Bazén má stálý přítok ředící vody.
2. Úklid odpadků
Odpadkové koše jsou rozmístěny po celém areálu koupaliště. Vyprazdňují se dle potřeby, nejméně však jednou denně před začátkem provozu. Odvoz odpadků zajišťuje provozovatel koupaliště.
3. Úklid areálu koupaliště
Každý den se před zahájením provozu provede úklid všech prostor, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění. Nejméně jednou denně se čistí podlahy šaten, umýváren a záchodů včetně sedátka, které se omývá k tomu určeným desinfekčním prostředkem a během dne dle potřeby. Hygienické prostředky se používají dle návodu výrobce ve virucidní, baktericidní a fungicidní koncentraci.
III. Vodní hospodářství   
1. Zdroj vody pro sociální zařízení, občerstvení a sprchy
Areál koupaliště je napojen na veřejný vodovod. Teplá užitková voda je vyráběna přímým ohřevem.
2. Zdroj plnící a ředící vody bazénu
Zdrojem je vrtaná studna.
3. Odpadní vody
Voda z koupací nádrže je vypouštěna do vodoteče Zábrdka. Všechna ostatní odpadní voda je svedena do žumpy, která je smluvně vyvážena na ČOV.
IV. Kontrola jakosti vody v bazénu   
Vzorky odebírá akreditovaná nebo autorizovaný laboratoř, výsledky rozboru vody jsou prostřednictvím provádějící laboratoře předávány příslušné Krajské hygienické stanici v předepsané elektronické podobě. Archivovány jsou po dobu 5ti let. K dispozici u provozovatele.
Voda v bazénu je v minimální míře upravována chlorováním (prováděno denně ve večerních hodinách 21:00-22:00) za použití chlornanu sodného. Při manipulaci s ním musí personál používat osobní ochranné pomůcky – pracovní oděv, brýle. Manipulace a skladování chlornanu sodného se řídí bezpečnostním listem výrobku. Desinfekční prostředky uloženy na pokladně. Ráno před zahájením provozu jsou měřeny a do provozního deníku zapisovány hodnoty celkového chloru, které nesmí překročit 0,3 mg/l (při vyšší hranici není možné provoz zahájit), ovšem obvykle je hodnota celkového chloru na hranici nebo pod hranicí detekce 0,1 mg/l, dále jsou ve stejné frekvenci měřeny a zapisovány hodnoty pH. Měření hodnoty celkového chloru je rovněž zajišťováno laboratorně při odběru vzorků rekreační vody provádějící laboratoří.
Četnost a rozsah kontroly napouštěcí a rekreační vody je zajištěna dle požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb..
Kontrola je zahájena před předpokládaným počátkem, tak aby byl v době plánovaného otevření znám výsledek kontroly.
V případě, že se sníží průhlednost nebo dojde k výskytu sinic, postupuje se hodnocením vodního květu dle přílohy č. 2 k vyhlášce. Snížení vzorkování je možné ve smyslu § 15 odst. 4 vyhlášky č. 238/2011 Sb. bude dopředu konzultováno s KHS.
V případě překročení limitní hodnoty mikrobiologického ukazatel, bude bez prodlení zajištěn opakovaný odběr. Pokud tento opakovaný odběr potvrdí nevyhovující nález, nebude možné koupaliště provozovat – a to minimálně do odstranění závady, doložitelné vyhovujícím rozborem vody. Při nedodržení hygienického limitu u jiného než mikrobiálního ukazatele, bude koupaliště označeno tak, aby o této skutečnosti informován každý návštěvník.
V. Nevyhovující kvalita vody   
V případě překročení limitní hodnoty mikrobiologického ukazatel, bude bez prodlení zajištěn opakovaný odběr. Pokud tento opakovaný odběr potvrdí nevyhovující nález, nebude možné koupaliště provozovat – a to minimálně do odstranění závady, doložitelné vyhovujícím rozborem vody. Při nedodržení hygienického limitu u jiného než mikrobiálního ukazatele, bude koupaliště označeno tak, aby o této skutečnosti byl informován každý návštěvník.
VI. Provozní deník   
Do provozního deníku se denně zapisují hodnoty celkového chloru, pH (měřeny každý den před zahájením provozu), dávkování chemikálií do vody. Množství připouštěné vody, případně další významné události (úrazy apod.).
VII. Vybavení lékárničkou   
Koupaliště je vybaveno lékárničkou, která je k dispozici u správce areálu koupaliště (na kase). Je pravidelně kontrolována a obměňována.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
VIII. Osobní ochranné pomůcky   
Při práci s chemikáliemi je pracovník povinen použít ochranný oděv a gumové rukavice.
IX. Stanování   
Součástí areálu koupaliště je plocha k pronajmutí na umístění stanů. Dočasní uživatelé této plochy mohou používat hygienická zázemí koupaliště (WC, teplé sprchy…). Provozovatel bude udržovat pronajímané prostory posečené a uklizené. Osoby kempující v areálu koupaliště vhazují odpadky do odpadkových košů a popelnic. Větší odpadky mohou vhodit přímo do kontejneru na odpadky, který provozovatel nechává pravidelně vyvážet. Osoba kempující se při příjezdu nahlásí v pokladně, uhradí poplatek, zapíše se do knihy ubytovaných, obdrží průchodku a číslo popisné, které umísí na stan pro možnost kontroly provozovatele. Zároveň bude poučena o umístění hygienických zařízeních a budou mu poskytnuty informace potřebné k jeho pobytu. Při odjezdu odevzdá na pokladně průchodku a popisné číslo. – ubytování a stanování je řešeno samostatným provozním řádem. Je zákaz parkování osobními automobily a dodávkami u stanů, na parkování slouží odstavné parkoviště.
X. Vstup se zvířetem   
Vstup do kempu se psy a jinými zvířaty je povolen pouze za těchto podmínek:
1. Psi i jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele.
2. Pes nesmí po kempu volně pobíhat, musí být na vodítku a popř. opatřen náhubkem.
3. Pes musí mít známku.
4. Zákaz venčení psů v areálu kempu.
5. Platí přísný zákaz koupání psů v bazénu.
6. Psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit.
7. Majitel zvířete je povinen uhradit případnou škodu a újmu na zdraví způsobenou zvířetem v areálu koupaliště.
Provozovatel bude denně před zahájením provozu kontrolovat veškeré plochy areálu koupaliště, zda nedošlo ke znečištění zvířetem. Případné nalezené exkrementy sám důkladně uklidí a prostor uvede do hygienického stavu.
Vypracoval: Jan Hasala, provozovatel
Dne 1. června 2014